INFORMACIÓ CURS

INFORMACIÓ CURS 2016-17

Inici de les classes: 28 setembre pels grups de dilluns i dimecres i grups dels cursos intensius.

4 d’octubre pels grups de dimarts i dijous.

Dies de lliure disposició: Lleida: 31 d'octubre, 5 i 7 desembre; Balaguer : 31 d'octubre, 27 de febrer; Tremp: 13 d'octubre i 28 de febrer;  Vielha: 28 de febrer i 2 de maig.

Festes locals: Lleida: 29 setembre i 11 maig; Tremp: 8 setembre i 14 maig; Balaguer: 9 i 10 novembre ; Vielha: 8 setembre, 8 octubre i 17 juny.

Vacances: Nadal: del 23 desembre al 8 gener; Setmana Santa: del 8 al 17 d'abril

Sessió informativa pares/mares/tutors d’alumnat menor d’edat: 5 d’octubre a les 17.15. Sala d’actes.

Sessió informativa beques EOI: 12 de desembre a les 17.30.

Assistència a classe: L'assistència a classe és obligatòria.

Els pares/tutors dels alumnes menors de 18 anys han de justificar al professor/a corresponent totes les absències i retards reiterats dels seus fills cada vegada que s'absentin o abans que s'acabi el mes. Si no es justifiquen les absències els pares/tutors rebran un sms notificant-les i el professor/a es posarà en contacte amb la família.

D’acord amb el document per a l’organització i el funcionament de les escoles oficials d’idiomes, en el cas d'absències superiors al 35% del temps lectiu, l'alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. Aquest 35% equival a 20 classes de 2.30 h i 40 de 1.15 h i s'entén que, en el cas dels menors, compten tant les justificades com les injustificades. Per tant l’alumnat que falti a 20 classes de 2.30h i 40 de 1.15 h o més haurà de fer una prova final per a ser avaluat.

En el moment de la matrícula es facilitarà als menors un FULL DAUTORITZACIÓ PER NO ROMANDRE AL CENTRE EN CAS D’ABSÈNCIA PER FORÇA MAJOR DEL PROFESSOR/A, que els pares o representant legal ompliran. Si el centre no disposa de l’autorització, l’alumne/a haurà de romandre a la biblioteca del centre en cas d’absència del professor/a. L’alumne/a signarà l’hora d’entrada i sortida de la biblioteca a la graella de signatures que li facilitarà la bibliotecària. Als CPD de Balaguer i Vielha el/la menor sense autorització de sortida haurà de romandre a l'aula de l'altre professor/a

Les faltes d’assistència es justificaran directament al professorat que és qui controla diàriament l’assistència.

És responsabilitat de l’alumnat saber el nombre d’absències que ha fet. Es pot consultar el nombre i dates d’absències mitjançant l’aula virtual de l’escola.

Avaluació: La informació sobre el sistema d’avaluació de l’idioma i nivell que feu la trobareu al tauler d’anuncis de la vostra aula. També estarà a la vostra disposició a la pàgina web, a la secció de recomanacions de cada idioma i a la biblioteca de l’escola dins les programacions de cada idioma.

Resultats: La publicació de resultats pels grups intensius del primer quadrimestre serà el 30 de gener de 2017 a la tarda i per tots els altres grups el dilluns 26 de juny de 2017. L'escola establirà un dia d'atenció als alumnes per veure els exàmens que s'anunciarà oportunament. (Normalment és l'endemà del dia de la publicació de resultats)

Reclamacions a les notes: Es podràn presentar per escrit fins les 12:00 del dia 2 de febrer (grups del 1r quadrimestre) i fins les 12:00 del dia 29 de juny. La resolució de les possibles reclamacions es regirà segons l'article 14 de l'ordre EDU/34/2009 de 30 de gener.

Assistència a exàmens: Els exàmens de final de curs poden no coincidir amb el dia i hora de classe habituals.

Canvi d’horari: Els alumnes no poden canviar d’horari. El que podran fer és sol·licitar a secretaria mitjançant un imprès una permuta d’horari. Quan la permuta sigui possible en seran informats mitjançant un correu electrònic. Qualsevol modificació de l’horari dels alumnes ha de ser canalitzada a través de secretaria.

La secretaria farà aleshores els canvis necessaris a les llistes i n’informarà els professors afectats. La sol·licitud de canvi d'horari caduca l'11 d'octubre. Si no s'ha obtingut un canvi d'horari, s'haurà de tornar a sol·licitar.

Renúncia de matrícula: L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la sol·licitud de renúncia a la matriculació. La data límit és el 28 d’octubre per als cursos intensius  del primer quadrimestre i el 30 de novembre pels extensius. El 28 de febrer és la data límit per renunciar als cursos intensius del segon quadrimestre. En cas de renúncia dins d’aquest termini, no es comptabilitza el curs a efectes acadèmics i l’alumne manté el mateix nombre de convocatòries. La renúncia no suposa la devolució de l’import de la matrícula. La persona que renuncia a la matrícula perd el dret a continuar assistint a classe i a ser avaluat però manté l’oficialitat pel curs següent. Amb posterioritat al termini de renúncia, si un alumne/a abandona el curs, aquest es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà la consideració de ‘no presentat’ en la qualificació final. Només es pot fer una renúncia per curs.

Delegat/da i sotsdelegat/da: Seran els representants de la classe i serà convenient, i no obligatori, que tinguin els telèfons de tots els companys de classe.

Permanència en els estudis: Dins de cada nivell bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l'idioma corresponent.

L'alumne que accedeix directament a 2n o a 5è el pot cursar un màxim de dues vegades.

Per cursar per tercera vegada 1r o 4t , l'alumne haurà de sol·licitar-ho a la direcció que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud.

En casos excepcionals que ha de valorar la direcció de l'escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d'un curs més a l'alumne que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Una convocatòria addicional es podrà sol·licitar en qualsevol moment a partir del dia de la publicació de resultats al juny. Les respostes es donaran per correu electrònic o telefònicament. Oportunament s'informarà de la data límit del mes de juliol per sol·licitar-la.

A la secció ‘Gestions administratives’ del web www.eoilleida.cat es pot sol·licitar l’expedició de certificats, la renúncia de la matrícula i la justificació d’absències.

Carnet de la biblioteca:

El carnet inclou un codi de barres i una fotografia de l’alumne/a. Aquest carnet és necessari per a accedir a la biblioteca de l’escola, i agafar en préstec documents del seu fons. La biblioteca obrirà el 10 d’octubre.

El carnet de la biblioteca s’ha de sol·licitar a través del lloc Web de l’escola a partir del 10 d’octubre: www.eoilleida.cat.

Passos a seguir per obtenir el carnet de la biblioteca :

  1. Haver realitzat el pagament corresponent a l’aportació complementària (30 €).
  2. Omplir el formulari de sol·licitud.
  3. Adjuntar una foto a color mida carnet. (Podreu escanejar-la a la biblioteca, si us convé)

El període de tramitació del carnet tardarà una setmana aproximadament a partir del moment d’haver enviat la sol·licitud i es podrà recollir a consergeria. Els alumnes que van tramitar la sol·licitud el curs passat i no van recollir-lo poden passar per consergeria.

Els telèfons mòbils no poden sonar dins l’aula.

Resultats

Es demana a l’alumnat que visiti regularment el lloc Web de l’escola www.eoilleida.cat per mantenir-se informat. L’escola només es responsabilitza de la informació que està per escrit.

Accés Aula Virtual
Usuaris registrats : Si ja disposeu d’usuari i contrasenya
usuari *
contrasenya
* DNI i NIE sense lletra
 Passaport complet

Heu oblidat la contrasenya ?


Si no disposeu encara d’usuari i contrasenya :